Ίδρυση επιχειρήσεων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μιας επιχείρησης, νέας ή υφιστάμενης, είναι η σαφής στρατηγική. Η ιδέα, οι στόχοι, η πολιτική, ο ανταγωνισμός, θα πρέπει να μελετηθούν με προσοχή και σχολαστικότητα. Με τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, την αύξηση της ρευστότητας, την εξεύρεση πόρων και την ορθή οικονομική διαχείριση, μια εταιρία μπορεί να πετύχει  την αναπτυξιακή της πορεία και τη βιωσιμότητά της, στη σημερινή αγορά.
Αναμφίβολα η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης χρειάζεται ισχυρή επιθυμία, όραμα, προσωπική προσπάθεια και οικονομικά κίνητρα. Κάθε επιχειρηματική ευκαιρία εμπεριέχει ρίσκο που μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με καλό σχεδιασμό και σωστή προετοιμασία.
Απαντήσεις στα ερωτήματα όπως :

 • Ποιο προϊόν θα παράγεται ή θα εμπορεύεστε ή ποια υπηρεσία?
 • Ποιο το ύψος του κεφαλαίου που θα χρειαστεί η επένδυση?
 • Θα χρειαστείτε χρηματοδότηση?
 • Σε ποια αγορά απευθύνεστε?
 • Ποιος είναι ο Ανταγωνισμός?
 • Ποιά είναι η Καινοτομία που θα εισάγεται?
 • Ποια είναι η κατάλληλη εταιρική μορφή?
 • Τι ρίσκα υπάρχουν για την επίτευξη του στόχου?
 • Ποίο Φορολογικό Σχεδιασμό θα ακολουθήσετε?
 • Υπάρχει Επιχειρηματικό Σχέδιο?Και αν ναι είναι Βιώσιμο?

Σε όλα τα παραπάνω το γραφείο μας είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει και να σας συμβουλέψει να προχωρήσετε και να πραγματοποιήσετε το <ΟΡΑΜΑ> σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. Σας το Εγγυόμαστε!!!!!


Το γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία των στελεχών του μπορεί να σας βοηθήσει να μετατρέψετε την επιχειρηματική σας ιδέα σε μια αξιόλογη, με κύρος και προοπτική επικερδή επιχείρηση.


Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, δηλαδή σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές επιχειρήσεις, καθώς και σε Φυσικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.  Η εμπειρία μας είναι μεγάλη και πολύπλευρη, τόσο σε μεγάλες εμπορικές, βιομηχανικές και παροχής υπηρεσιών εταιρείες όσο και σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Ως  αποτέλεσμα αυτού είναι η δυνατότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων και ανταπόκρισης των υποχρεώσεων όλων των οικονομικών μονάδων που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Το γραφείο μας σας καλύπτει απόλυτα στις κάτωθι εργασίες :


Λογιστικές Εργασίες. Καταχωρίσεις παραστατικών, έλεγχοι λογαριασμών, εκτυπώσεις θεωρημένων βιβλίων, βραχύχρονες (π.χ. μηνιαίες, διμηνιαίες, τριμηνιαίες, κλπ) φορολογικές υποχρεώσεις (περιοδική ΦΠΑ, προσωρινή ΦΜΥ, κλπ), ετήσιες εργασίες τέλους χρήσης και ετήσιες λογιστικές (π.χ. μητρώο παγίων, κλείσιμο βιβλίων) και ετήσιες φορολογικές υποχρεώσεις (δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστική ΦΠΑ, Οριστική ΦΜΥ, κλπ). Εξωτερικές εργασίες σε διοικητικές υπηρεσίες, σύνταξη εγγράφων / πρακτικών και τήρηση τους. Άριστη γνώση Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως, καθώς και Θεωρημένης Αποθήκης.

                                                                                                                            
Φορολογικές Εργασίες. Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων βραχύχρονων και ετήσιων π.χ. ΦΠΑ,  εργολαβικοί φόροι, φόροι ελεύθερων επαγγελματιών, φορολογία εισοδήματος φυσικών / νομικών προσώπων, ΦΜΑΠ, Ε9, ΕΝΦΙΑ κ.λπ. Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.


Εργασίες Μισθοδοσίας. Παρακολούθηση και εκκαθάριση μισθοδοσίας, έκδοση αποδείξεων πληρωμής-εκκαθαριστικών σημειωμάτων, καταστάσεων μισθοδοσίας και ταμείων, ΑΠΔ και επικουρικά ταμεία, καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας, προγράμματα ωρών εργασίας / βάρδιες, ετήσιες εργασίες όπως, βεβαιώσεις αποδοχών, φόροι, ΦΜΥ προσωρινές και ετήσια Οριστική.

                                                                                   
Εργασίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρίσεως. Σύνταξη και τήρηση σε αρχείο φυσικό και ηλεκτρονικό των πρακτικών κλπ, όσο και των αριθμ. πρωτοκόλλων κατάθεσης Νομαρχία και λοιπών κατά περίπτωση εγγράφων κατάθεσης και διοικητικών εγκρίσεων και αποφάσεων.

                                                                                                 
Ετήσιο Κλείσιμο Βιβλίων, που συμπεριλαμβάνει όλους τους σχετικούς ελέγχους και εγγραφές. Αποτιμήσεις, Ισολογισμό, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, κοκ.
Οργάνωση & Επίβλεψη Λογιστηρίων. Πλήρης σειρά εργασιών σε όλο το φάσμα των λογιστικών και φορολογικών αντικειμένων, μηχανογράφηση λογιστικών εφαρμογών για πλήρη και οριστική συμμόρφωση με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις ΚΒΣ, φορολογικών μηχανισμών κ.λπ.


Συμβουλευτικές Λογιστικές Εργασίες. Πλήρης στήριξη σε εξειδικευμένα σύνθετα θέματα λογιστικής, διοικητικής / κοστολόγησης και χρηματο-οικονομικής στα ΕΛΠ αλλά και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ*


Επιπλέον λειτουργούμε ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε θέματα :

 • Λογιστικά
 • Φορολογικά
 • Εργασιακά – Οργάνωσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λειτουργούμε ευέλικτα, με βάση τις ανάγκες της δική σας επιχείρησης, καθορισμένες κάθε φορά ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοτήτων σας.


2. Πολύ σημαντικό είναι η σχεδίαση του Φορολογικού σχεδιασμού της υπό ίδρυση επιχείρησής σας.


Το tax planning – Φορολογικός Σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός των δράσεων της επιχείρησης σας, έτσι  ώστε σε απόλυτη συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία να έχετε τη μικρότερη δυνατή έκθεση στο φόρο. Το σημαντικότερο είναι η σωστή μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας, εγχώριας και διεθνώς, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να προταθεί στον επιχειρηματία η πλέον ενδεδειγμένη και αποδοτική λύση.


Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους της κάθε επιχείρησης.


Επίσης, ένας καλός φορολογικός σχεδιασμός θα πρέπει να υπηρετεί τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας, αξιοποιώντας κάθε φορά με τον πιο αποδοτικό τρόπο τις ευκαιρίες προς όφελος της επιχείρησης. Βασικό μας μέλημα είναι η επίτευξη κέρδους και η δημιουργία αξιών που θα <απογειώσουν> την επιχείρηση.

 

Τα βασικά βήματα για να επιτευχθεί ένας σωστός φορολογικός σχεδιασμός είναι :


Βήμα 1ο : Ανάλυση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σημαντικό είναι να αναλύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, ειδικότερα θα πρέπει να διευκρινίσουμε το ακριβές αντικείμενο, την πορεία των εμπορευμάτων και του τρόπου παροχής υπηρεσιών, από πού θα ασκείται ο έλεγχος της επιχείρησης, το είδος της αγοράς – στόχου πελατείας που απευθύνετε η επιχείρηση.

Βήμα 2ο : Ανάλυση Φορολογικού, Νομικού και Επιχειρηματικού Πλαισίου

Καθοριστικής σημασίας είναι η σε βαθιά γνώση και εμπειρία του φορολογικού και νομικού πλαισίου της χώρας. Μέσα από την ανάλυση των νόμων και των διατάξεων, μπορούμε να υπολογίσουμε το φορολογικό κόστος της επιχείρησης και να βρούμε νόμιμους τρόπους να μειώσουμε το κόστος αυτό, εκμεταλλευόμενοι τις εγχώριες και διεθνείς διατάξεις και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των χωρών.

Σημαντικά θέματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι :

 • Το κόστος εγκατάστασης : φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, συμβολαιογραφικά έξοδα, κοκ
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Φορολογία Εισοδήματος Προσωπικών Εταιριών
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Φ.Π.Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Φόρος Μερισμάτων & Επαναπατρισμός Κερδών
 • Αμοιβές Φυσικών Προσώπων
 • Απαλλαγές από το φόρο
 • Φορολογικά Κίνητρα
 • Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Λογιστικά και Νομικά θέματα

Βήμα 3ο  Επιλογή των κατάλληλων Συνεργατών και ο προσδιορισμός του κόστους.

Είναι πολύ σημαντικό οι συνεργάτες να είναι δοκιμασμένοι, ελεγμένοι και έμπειροι  για επιμέρους μελέτες που πιθανόν να χρειαστεί να εμπλακούν, όπως Νομικοί Σύμβουλοι, Εκτελωνιστές, Εφοριακοί, κοκ


Επιπλέον στη φάση αυτή εξετάζουμε το κόστος ίδρυσης και εγκατάστασης, τα ετήσια λογιστικά και νομικά έξοδα παρακολούθησης της εταιρίας και το κόστος των εταιρικών υπηρεσιών.

3. Στρατηγικός - Επιχειρηματικός σχεδιασμός


Στρατηγική είναι η δημιουργία μιας μοναδικής και πολύτιμης θέσης στην αγορά μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων

 

Η  πολυετής εμπειρία μας και η ικανότητα να μελετάμε και να αποτυπώνουμε τις στρατηγικές επιλογές με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησής σας, δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

 

Στρατηγικός σχεδιασμός

 • Καθορισμός του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού.
 • Ανάλυση SWOT.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Καθορισμός Στρατηγικής και στόχων της επιχείρησης.
 • Αναπτυξιακός σχεδιασμός.
 • Διαμόρφωση αξόνων δράσης.
 • Διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης.

Επιχειρηματικός σχεδιασμός (Business Plans)

 • Ανάλυση της δραστηριότητας της εταιρίας και της αγοράς στην οποία λειτουργεί
 • Υποδομές
 • Ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού και ανάλυση SWOT
 • Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων
 • Διοίκηση, Οργανωτική Δομή και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
 • Διαδικασίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών (λειτουργικός σχεδιασμός)
 • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός και επενδύσεις
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (προϋπολογισμοί επενδύσεων - προβλεπτικοί ισολογισμοί - cash flow analysis)


Ο σημερινός επιχειρηματίας έχει την ανάγκη ο λογιστής του, πέρα από την ενασχόληση με την καταγραφή, ταξινόμηση και ανάλυση των ιστορικών συναλλαγών να έχει και τα απαραίτητα προσόντα, για να μπορεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές, να επινοεί και να δίνει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν, βοηθώντας έτσι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Στόχος μας είναι να σας απαλλάξουμε από τις χρονοβόρες και πολύπλοκες πολλές φορές φορολογικές διαδικασίες, ώστε να αφιερώσετε απερίσπαστοι τον δημιουργικό σας χρόνο, στην δική σας δουλειά, που πρέπει να στοχεύει πάντοτε στην ανοδική πορεία της επιχείρησής σας.


Το γραφείο μας, άρτια εξοπλισμένο και οργανωμένο, ειδικεύεται στις σύγχρονες φορολογικές και Λογιστικές μεθόδους, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και η λειτουργία του ταυτίζεται με την καινοτομία. Οι υπηρεσίες μας βασίζονται στην συνεχή παρουσία μας στο πλευρό της επιχείρησης σας και στην εβδομαδιαία προσωπική επαφή των στελεχών της εταιρείας μας με τον επιχειρηματία. Η καθημερινή υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail, κινητό κλπ) αποτελεί την βάση για την γρήγορη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία της κάθε επιχείρησης.

 

Η ποιότητα, η εχεμύθεια και η εμπειρία μας του γραφείου μας δημιουργούν την εμπιστοσύνη και την εξυπηρέτηση που χρειάζεται για μια επιτυχή συνεργασία με τον  πελάτη.


Σας Περιμένουμε !!!!